فقط 68 ثانیه

بسیاری از سخنرانان موفقیت بهخصوص در حوزه قانون جذب نظیر ایسترهیکس نظریه جالبی دارند.

آنهامی گویند اگر انسان بتواند فقط 18ثانیه روی چیزی که واقعاًمی‌خواهد تمرکز کند یک زنگ بزرگدر کاینات به صدا در می‌آید کهتوجه کل هستی را به سمت این شخص جلبمی‌کند. اگر این 18 ثانیه بتواند تا 68 ثانیه ادامه یابد دیگر کار تماماست و کل هستی به تکاپو می‌افتد تابرای فکر متمرکز شده یک راه حلپیدا کند.

 اگر آرزوست برآورده‌اشکند و اگر سوال است برایش جوابیبیابد. در نگاه اول شاید این عدد 68 ثانیهکم و ناچیز به نظر برسد. 68 ثانیهیعنی یک دقیقه و 8 ثانیه! و بسیاریاز افراد می گویند که تمرکز به مدت 68 ثانیه هیچ کاری ندارد! خوب آیا شما هم همین‌طور فکرمی‌کنید؟ بسیار عالی است ! امتحان کنید. خواهید دید که هنوز 18 ثانیه اولتمام نشده که فکرتان منحرفمی‌شود. ایده‌ای جدید بلافاصلهاز اعماق فکرتان ظاهر می‌شود ونجواگر درونی‌تان به سخن درمی‌آید که جدی نگیر و دست از اینبازی‌ها بردار و به مسائل مهم‌تربپرداز و ...  

ما عادت کرده‌ایم و در واقع عادتداده شده‌ایم که بدون فکر و براساس عادت زندگی کنیم. ما صبح که ازخواب بر می‌خیزیم بدون اینکه فقط 68 ثانیه برای کارهای روزانه وقتبگذاریم شروع می‌کنیم به خوردنصبحانه و سر کار رفتن. بدون اینکه 68ثانیه مستمر ناقابل برای ارزیابیکارهایمان وقت بگذاریم اسب سرکشذهن را به این سو و آنسومی‌تازانیم تا ظهر شود و ناهاریبخوریم و استراحتی و بعد دوباره کار و سپس شب و دور هم جمع شدن وتلویزیون دیدن و بعد خوابیدن. هرساعت شصت دقیقه است و شبانه‌روزشامل 24 تا 60 دقیقه یعنی 1440 دقیقه. اما ما خیلی از مواقع در این 1440دقیقه  شبانه‌روزمان نمی‌توانیم 68ثانیه روی یک موضوع خاص فکرمان رامتمرکز کنیم!!

به راستی این فکر پرجست و خیز که نمی‌تواند 68 ثانیهروی یک موضوع متمرکز شود به چهدردی می‌خورد؟!   فکر پریشان و ناآرام چیزی جزبی‌قراری و آشفتگی به همراهندارد. پیر و جوان و زن و مرد هم نمی‌شناسد. فکری که نتواند آرامگیرد و روی موضوعی که صاحب فکرصلاح می داند متمرکز شود، مطمئناً به هنگام نیاز و بحران که تمرکزبیشتر لازم است، کارایی ندارد وفلج می‌شود.

باید همین الان هرکاری که داریم زمین بگذاریم و بهسراغ ذهن نا آرام  خود برویم و 68ثانیه آن را مهار کنیم. 68 ثانیه بهشرایطی که اکنون در آن قرار داریم  بیاندیشیم. 68 ثانیه بعد به اینکهواقعا ً در زندگی چه می‌خواهیمفکر کنیم. 68 ثانیه بعد بهخوشبختی‌هایمان بیاندیشیم و 68ثانیه دیگر به این  فکر کنیم  که چقدر آرام می‌شویموقتی روی مشکلات زندگی خودمان باآرامش فکر کنیم.

کاینات بیرون بدن ما گوش به فرمانماست تا هرچه را می‌خواهیم به اوابلاغ کنیم. اما به یک شرط و آناین است که موقع دستور دادن این طرفآن طرف نپریم. 68 ثانیه یک جابایستیم و صریح و شفاف بگوییم چهمی‌خواهیم. آن وقت می‌توانیم

/ 1 نظر / 127 بازدید
دوره گرد

من امتحان کردم. جدا فکر نمیکردم انقدر کار مشکلی باشه[تایید]