درخت و پرنده

مرا چیزی هست و چیزی می خواهم که این دو با هم نمی شود

و من حیرانم

نمی دانم باید درختی با ریشه باشم که حسرت پرواز دارد یا

پرنده ای که آرزوی سکنی

/ 1 نظر / 6 بازدید
ايدن

درخت باش تا پرنده ای در شاخه هايت سکنی گزيند ممنون از حضورت سبز باشی