دوستان حقیقی

         دوستان شهامت زدودن کدورت ها از قلبهايمان را به ما مي دهند،اينکه حرفهاي دلمان را که از همه دنيا مخفي کرده بوديم به زبان بياوريم.

         دوستان امنيت محافظت از اسرارمان را به ما مي بخشند، اينکه آن را بر سر هر کوه و برزن جار نمي زنند.

         دوستان لبخند را بر لبان ما مي نشانند و به قدم هاي ما قدرت پرش و پيشرفت را مي بخشند.

         دوستان هر روز را براي ما  شروع جديدي مي سازند که پر از شگفتي و خوشحالي است.

         دوستان خنديدن را در زماني که گرفتار فشارها و سختي ها هستيم به ما هديه مي کنند.

         دوستان به ما الهام و اميد تازه اي براي رسيدن به آرزوهايمان مي دهند.

         دوستان ما را ياري مي کنند تا به خودمان بيائيم زماني که از خودخواهي ها انباشته شده ايم.

/ 0 نظر / 7 بازدید