همه چیز تنگ است

    ظرفیتها تنگ است

        نگاهها تنگ است

جیبها تنگ است

    خیابانها تنگ است

دلها تنگ است

      دنیا تنگ است