خدایا مرا معبر آرامش کن، تا آنجا که نفرت هست عشق جاری سازم.

آنجا که خطا هست بخشایش بگسترانم،

آنجا که جدایی هست وصل بیافرینم،

آنجا که لغزش و دروغ هست حقیقت بیاورم،

آنجا که تردید هست ایمان بنا کنم،

آنجا که ظلمت هست نور بتابانم وآنجا که اندوه است شادی منتشر کنم.

خدایا مرا موهبت آن بنا کن تا به جای آسودن، به دیگران آسایش بخشم.

خدایا مرا به راه راست هدایت کن راه هدایت شدگان نه راه گمراهان «آیه 7 سوره حمد»

الهی سلامتی که بزرگترین نعمت توست، به ما عطا کن تا بنده ی فرمانبردار تو باشیم

خدایا چنان کن سرانجام کار توخشنود باشی و ما رستگار