حضرت آدم ۶ نفر را می بیند، ۳ نفر سفید پوش و ۳ نفر سیاه پوش

از سفید اولی پرسید: کیستی؟ گفت: عقل.

پرسید: جایت کجاست؟ گفت: مغز

از سفید دومی پرسید: کیستی؟ گفت: مهر.

پرسید: جایت کجاست؟ گفت: دل

از سفید اولی پرسید: کیستی؟ گفت: حیا.

پرسید: جایت کجاست؟ گفت: چشم

و بعد،

از سیاه اولی پرسید: تو کیستی؟ گفت: کبر.

پرسید: جایت کجاست؟ گفت: مغز

پرسید: آیا با عقل یک جا هستی؟ گفت: وقتی کبر بیاید، عقل می رود.

از سیاه دومی پرسید: کیستی؟ گفت: غضب

پرسید: جایت کجاست؟ گفت: دل

پرسید: یعنی با مهر یک جا هستی؟ گفت: وقتی غضب بیاید، مهر می رود.

از سیاه سومی پرسید: کیستی؟ گفت: طمع.

پرسید: جایت کجاست؟ گفت: چشم

پرسید: آیا با حیا یک جا هستی؟ گفت: وقتی من بیایم، حیا می رود!

از کتاب چهل نامه به فرزندانم تالیف منیر باقر زاده