دلت را خانه ما کن                مصفا کردنش با من

به ما درد دل افشا کن           مداوا کرنش با من

اگر گم کرده اي اي دل          کليد استجابت را

بيا يک لحظه با ما باش          پيدا کردنش با من

بيافشان قطره ءاشکي          که من هستم خريدارش

بياور قطره اي اخلاص            دريا کردنش با من

اگر درها به رويت بسته شد   دل بر مکن بازآي

در اين خانه دق الباب کن       وا کردنش با من

بيا قبل از وقوع مرگ              روشن کن حسابت را

بياور نيک و بد را                   جمع و منها کردنش با من

چو خوردي روزي امروز           بيا و شکر نعمت کن

غم فردا مخور                      تامين فردا کردنش با من

اگر عمري گنه کردي            مشو نوميد از رحمت

تو توبه نامه را بنويس            امضا کردنش با من