از بین عالی، سریع و ارزان تنها دو مورد را می توانی با هم داشته باشی

کاهی نباش که با نسیمی زیر و رو شود، کوهی باش که با طوفانها هم تکان نخوری. طوفان برای

کوه ضرر که ندارد تازه آن را تمیز می کند.

آنجا که دوست داشتن را راهی نیست و آنجا که عشق حسرت حضور دارد، دلم همواره تنگ توست

تا مرض دلها را معالجه نکنیم شاید به این زودی حتی با شنیدن ها به مقصد نرسیم