توی این روزهای بارونی

دلتون پاک

    قلبتون شاد  

       چشماتون صاف  

           کاراتون خیر   

               پشتتون گرم     

 قدماتون مورد لطف خدا   

        نیتاتون همه شفاف و زلال

            بارون عشق توی باغ زندگیتون جاری

                   لباتون خندون و دندوناتون همه پیدا و سفید.

                                                                                                یاد ما هم باشید