يار دبستاني من

به کجا چنين شتابان اما سرگردان

يادمان باشد اگر وارث بوعلي سيناها و فردوسي ها و ابوريحان ها و ملاصدرا ها هستيم راه را درست اتخاب کنيم

نيايد روزي که از ايران جز نامي در تاريخ و افتخاري به گذشته بيشتر يافت نشود.

هيچ عذري پذيرفته نيست اگر تنبلي کنيم،‌ اگر فرزندانمان ما را متهم به کم کاري و از دست دادن فرصتها کنند

همين امروز کاري بکنيم.

مرگ تدريجي را از اين ديار رخت برکنيم

همين امروز با هم

يا علي