و مرتبه اي ديگر
          عشق را نظاره کن
دير فهميدم آن را و شايد کمال آن در دسترس باشد

اکنون در آن چشم گشودم، 

                 حسي است پويا،

                                     سبزيست زيبا،

                                                          رنگيست دريا

و هيچ نگراني در آن نيست که کسي بربايد از تو

و اگر آنچنان که من کردم بر سرم آيد باز در دل پر نور تر گردد

و آن چيست؟
عشق پدر و مادر به فرزند

خدايا خود را به تو مي سپارم تا همچون هميشه دعاي خيرشان را همراه داشته باشم

پدرم ، مادرم
         اجر عشق نابتان با سرچشمه نور
                                                               دوستتان دارم