تقدیرم چیست؟
آیا من از تقدیر می گریزم یا به سوی تقدیر می شتابم
کدام موهبت عظیم الهی در انتظار من است؟!

باید وضو ساخت
باید روشنایی آورد
باید روشنایی را در گستره قلمرو او که تقدیر را می نویسد
تاباند

آیا این آزمونی دیگر است یا رسالتی بایست

خود را به تو می سپارم باشد که همچون همیشه کوتاهی هایم را ببخشی
و موهبتهای عظیمت را از من دریغ نفرمایی

نمازم را با اولین نجوای نام عاشقانه ات می خوانم
با وضویی سرشار از طراوت باران رحمتت
و بر سجاده بی کران سبز گسترت

شاید جمعه ای در رکاب عاشقانه ترین، تمام عشقم را فدا کنم

خبر آمد خبری در راه است
سرخوش آن دل که از آن آگاه است
شاید این جمعه بیاید شاید
پرده از چهره گشاید شاید