قبل از اینکه مریض بشند براشون گل ببریم
قبل از اینکه گریه کنند نوازششون کنیم

یه بار بدون بهانه براشون هدیه ببریم
قبل از اینکه فریاد بزنند به اونا توجه کنیم

قصه هامون رو برای اونا تعریف کنیم حتی اگه بزرگ باشند
به قصه هاشون گوش بدیم حتی اگه کوچک باشند

قبل از اینکه از پیش ما برند به دیدنشون بریم
قبل از اینکه بمیرند اونا رو ببخشیم