1- خضر نبي (ع) به موسي(ع) نصيحت کرد : « هرگز دري را مگشا که توان بستنش را نداري? و هرگزي دري را مبند که توان گشودنش را نداري.»

---------------------------------------------

2- آلبرت انيشتن: زندگي مثل دوچرخه سواري مي مونه ..واسه حفظ تعادلت هميشه بايد در حركت باشي

---------------------------------------------

3- بستر من صدف خالي يک تنهايي است و تو چون مرواريد گردن آويز کسان دگري

--------------------------------------------

4- امام علي (ع) فرمود: چون روايتي ديديد آن را بفهميد و عمل کنيد نه گوش کنيد و نقل کنيد.