آسمان رقصید و بارانی شدیم         موج زد دریا و طوفانی شدیم


بغض چندین ساله دل باز شد         یا علی گفتیم و عشق آغاز شد