خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش

و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر ...