خداوند به حضرت موسي فرمود: من 6 چيز را در 6 جا قراردادم ولي مردم در 6 جاي ديگر به دنبال آن مي گردند

اول: راحتي را در بهشت قراردادم ، مردم در دنيا دنبال آن مي گردند

دوم: بزرگي و عظمت را در تواضع قراردادم ، مردم در كبر دنبال آن مي گردند

سوم: عزت را در نماز شب قراردادم ، مردم در دربار پادشاهان دنبال آن مي گردند

چهارم: علم را در گرسنگي قراردادم ، مردم در سيري دنبال آن مي گردند

پنجم: بي نيازي را در قناعت قراردادم ، مردم در كثرت مال دنبال آن مي گردند

ششم: اجابت دعا را در لقمه حلال قراردادم ، مردم در قيل و قال و فرياد دنبال آن مي گردند