فردا و ديروز با هم دست به يکي کردند
ديروز با خاطراتش مرا فريب داد و فردا با وعده هايش مرا خواب کرد
وقتي چشم گشودم امروز گذشته بود