گاهی اونقدر نگران رسیدنم که مهمترین چیز رو از یاد می برم:

باید حرکت کنم تا برسیم