این همه از عشق گفتن و نوشتن بدون اشاره به آنچه بین عاشق و معشوق لازم است،

این همه از عشق گفتن و نوشتن بدون بیان اینکه وقتی به معشوق می رسی سیراب نخواهی شد،

این همه از عشق گفتن و نوشتن بدون اشاره به عشقهای آتشینی که جدایی های سختی در پی داشته،

این همه از عشق گفتن و نوشتن بدون اشاره به عشقهایی که تبدیل به نفرت شده است

 

آری تنها عشقی پایدار مانده و پر حرارت خواهد ماند که دست نیافتنی باشد

و کدام عشق است که دست نیافتنی باشد و فراموش نشدنی در حالیکه همچنان که عاشقی در آرامشی

 

و براستی که تنها با یاد خدا دلها آرامش می گیرد