—         دوستان شهامت زدودن کدورت ها از قلبهايمان را به ما مي دهند،اينکه حرفهاي دلمان را که از همه دنيا مخفي کرده بوديم به زبان بياوريم.

—         دوستان امنيت محافظت از اسرارمان را به ما مي بخشند، اينکه آن را بر سر هر کوه و برزن جار نمي زنند.

—         دوستان لبخند را بر لبان ما مي نشانند و به قدم هاي ما قدرت پرش و پيشرفت را مي بخشند.

—         دوستان هر روز را براي ما  شروع جديدي مي سازند که پر از شگفتي و خوشحالي است.

—         دوستان خنديدن را در زماني که گرفتار فشارها و سختي ها هستيم به ما هديه مي کنند.

—         دوستان به ما الهام و اميد تازه اي براي رسيدن به آرزوهايمان مي دهند.

—         دوستان ما را ياري مي کنند تا به خودمان بيائيم زماني که از خودخواهي ها انباشته شده ايم.