اینجا کجاست؟

اینجا تکه ای از پازل زندگی است، هر کدام از ما از گذشتگان تا آیندگان تکه ای از این پازل هستیم که اگه نباشیم پازل دنیا کامل نمیشه، مهم نیست چقدر بزرگ یا کوچکیم