مرا چیزی هست و چیزی می خواهم که این دو با هم نمی شود

و من حیرانم

نمی دانم باید درختی با ریشه باشم که حسرت پرواز دارد یا

پرنده ای که آرزوی سکنی