ایامی گذشته و ایامی خواهند آمد، همه ما در این خصوصیت مشترکیم، مهم نیست که چگونه گذشته اگر برای آینده درست فکر کنیم .

مهم این است که در آینده ای که تبدیل به گذشته می شود ما سر جای امروزمان نباشیم.